Intellectueel Eigendom verklaring

 

De Stichting Mind2Care (aangeduid met 'Stichting') beheert een IT-product (aangeduid met 'Mind2Care'). De naam 'Mind2Care' is gereserveerd voor dit IT-product. Dit door de Stichting ontwikkelde IT-product maakt onder meergebruik van enkele bestaande openbare (wetenschappelijke) informatiebronnen waar het gaat om gezondheidsvragenlijsten en van openbare professionele richtlijnen, in het bijzonder afkomstig van het landelijk kenniscentrum psychiatrie en zwangerschap (aangeduid met 'LKPZ'). 

Het unieke en onderscheidende van Mind2Care zijn nietde opgenomen vragenlijsten en vragen. Die kunnen eventueel vervangen worden als een andere vergelijkbare vragenlijst beter lijkt of als richtlijnen veranderen. Uniek zijn wel: 

  1. De inrichting en het technisch ontwerp van de 'beslishulp' (Decision Aid) Mind2Care die op basis van de antwoorden van cliënte een suggestie teruggeeft aan cliënte en haar zorgverlener om deze te bespreken in het kader van 'samen beslissen' (shared decision-making).
  2. Het bestaan van verschillende aanbiedingsvormen van de vragenlijst, afhankelijk van spreektaal en taalvaardigheid/health literacy.De Mind2Care is uniek in de gerichtheid op de groep zogeheten 'kwetsbare' zwangeren, waaronder laaggeletterden, voor wie de beslishulp op verschillende, elkaar aanvullende manieren, toegankelijk is gemaakt.
  3. De onlosmakelijk met het IT-product verbonden noodzaak voor de professionele gebruiker deze te configureren en daarmee duidelijk te maken hoe de lokale zorgpaden feitelijk zijn ingericht conform aanbevelingen van o.a. de LKPZ. 
  4. De data-toegang en verwerking, met een per stakeholder verschillende toegang tot informatie. Cliënten zien alleen hun eigen vragenlijst en, onmiddellijk na invullen van de vragen, het advies gebaseerd op gevalideerde indicatoren. Zij ontvangen ook een aparte e-mail met dit op maat gemaakte advies. Zorgverleners ontvangen een voor iedere cliënte specifiek rapport in pdf (vergelijkbaar met een extern bepaalde laboratoriumuitslag) voor opname in het (verloskundig) dossier. De Stichting heeft geen rechten op de verzamelde gegevens, is geen registratie, en faciliteert slechts een professioneel hulpmiddel voor de zorgverlener. Dit hulpmiddel is vergelijkbaar met een laboratoriumfaciliteit die op aanvraag een labtest uitvoert en de uitslag (hier een advies-ter-bespreking) altijd teruggeeft aan de opdracht gevende zorgverlener en de cliënte.
  5. Een set overeenkomsten en implementatiematerialen, met bijbehorende processen, dat borgt dat het IT-product optimaal functioneert, en zowel door zorgverlener als cliënte conform de intenties wordt benut.
  6. De borging van het product en de exploitatie ervan tegen kostprijs, in voornoemde Stichting.
     

Bij andere vragenlijst-gebaseerde instrumenten in de geboortezorg, en ook bij de voorganger van het instrument dat bij research werd en wordt gebruikt, ontbreken o.a. de gerichtheid op 'kwetsbare zwangeren' als invuller van de Mind2Care, de verregaande personalisering voor de cliënte en de gebruiker-zorgverlener, de verplichte medeverantwoordelijkheid van de zorgverlener hierbij en de borging door een onafhankelijke, multidisciplinaire, zorggerichte Stichting. Onderscheidend ten opzichte van andere instrumenten, en onlosmakelijk met het product verbonden, is ook de juridische vormgeving waarin gebruik exclusief is voorbehouden aan professionele multidisciplinair werkende zorgverleners, die een contract met de Stichting afsluiten. Mind2Care is geen zelfhulp instrument en is zelf geen hulpmiddel voor onderzoek, al kan naar de werking ervan uiteraard onderzoek worden gedaan. Het bewaart alleen een deel van de geanonimiseerde cliëntgegevens om het instrument te verbeteren en om, bij externe verandering van richtlijnen of inzichten, direct het instrument te kunnen aanpassen aan nieuwe eisen. Ook dit proces is geborgd.

De eerdergenoemde informatiebronnen waar Mind2Care gebruik van maakt zijn ten dele onderhevig aan auteursrecht. Mind2Care gebruikt dergelijke informatie ongewijzigd, onder bronvermelding en heeft met de rechthebbende(n) waar mogelijk afspraken gemaakt dat de informatie niet commercieel wordt geëxploiteerd.

De Stichting Mind2Care doet al het mogelijke om in de verantwoording van het instrument recht te doen aan de vele partijen en personen die aan de ontwikkeling van het instrument hebben bijgedragen. De vragenlijstsamenstelling en het principe om op grond van vragenlijstantwoorden een advies te genereren werd in een aantal onderzoeken aan het Erasmus MC onderzocht. Ook andere ziekenhuizen en zorgverleners hebben vanaf het begin inhoudelijk bijgedragen. Zo is het idee van de personalisering van het advies, op grond van de professional-gebruiker-kenmerken en de cliënte-kenmerken, oorspronkelijk afkomstig van de GG&GD Amsterdam. 

Het digitale ontwerp gericht op 'cliëntgebruik' in de zorg en dus niet in de context van research - waarin allerlei procesondersteuning en controle plaatsvindt door onderzoekers -  is tot stand gekomen in opdracht van de Stichting Mind2Care, vanaf augustus 2015, waarbij Freek Punt en Gouke Bonsel de hoofdontwerpers zijn. Alle eventuele rechten en plichten die daar uit voortvloeien hebben zij aan de Stichting overgedragen.

De Stichting Mind2Care wil ook in de toekomst het instrument zoveel mogelijk vrijwaren van beperkingen die het gevolg zouden kunnen zijn van auteursrechten van derden; zo kan zij garanderen dat het instrument tegen een zo laag mogelijke kostprijs en zonder drempels in de zorg beschikbaar blijft. Noch de bestuursleden of medewerkers van de Stichting, noch de gebruiker is toegestaan rechten te ontwikkelen; met de aangegeven beperking berust het intellectueel eigendom bij de Stichting.

Zonder de voorafgaande toestemming van Stichting Mind2Care is het daarom geen enkele entiteit (publiek of privaat) toegestaan om de Mind2Care, Mind2Care-representaties of met Mind2Care samenhangende materialen van de Stichting te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, te publiceren of beschikbaar te maken (digitaal, gedrukt, etc.). Over enkele specifiek benoemde vragenlijsten heeft de Stichting Mind2Care geen zeggenschap, maar wel de plicht ervoor zorg te dragen dat derden correct omgaan met de rechten van de auteurs/rechthebbenden. De toestemmingsvereiste heeft hierop betrekking. Met inachtneming van deze beperking, benadrukt de Stichting Mind2Care dat alle auteursrechten van de Mind2Care en alle Mind2Care-representaties, inclusief vertalingen, berusten bij de Stichting Mind2Care. Een zorgprofessional die wil werken met de Mind2Care, kan contact opnemen met de Stichting via info@mind2care.nl.

Bij ongeoorloofd gebruik van Mind2Care zal de Stichting contact opnemen met de gebruiker voor aanvullende informatie. Op basis van onze bevindingen zal het juridische team van Stichting Mind2Care passende maatregelen nemen.

(Versie 23 mei 2018)